LOGO
Napisz do nas: icbr@info.p.lodz.pl

Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych
Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej

O Centrum

Projekt „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działanie I.1  - Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Umowa o dofinansowanie projektu RPLD.01.01.00-10.-0003/18.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

 Całkowita wartość projektu:

6775812,01

Wartość dofinansowania projektu:

4682262,45

Ideą projektu jest realizacja kompleksowych badań przemysłowych w zakresie materiałów budowlanych, technologii ich wytwarzania, efektywności energetycznej obiektów, a także inteligentnego zarządzania obiektami budowlanymi. Cele te ma spełnić nowopowstałe i w pełni wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowego Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie.

Partnerami w projekcie są:

  • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Katedra Budownictwa Betonowego, Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich),
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Katedra Aparatów Elektrycznych)
  • Wydział Chemiczny (Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej).

Wielopłaszczyznowa współpraca trzech wydziałów PŁ stworzy nowe możliwości badawczo-rozwojowe i usługowe dla szeroko pojętej branży budowlanej.

Po raz pierwszy w historii Politechniki Łódzkiej podjęto współpracę trzech silnych jednostek naukowo-badawczych, co będzie gwarancją wysokiej jakości interdyscyplinarnych przedsięwzięć wykraczających poza standardowe zapotrzebowania usługowe ogólnie pojętego budownictwa.

Motorem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie budownictwa są nowoczesne materiały budowlane o cechach odmiennych od tradycyjnych materiałów, a także materiały pochodzące z recyclingu, których wdrożenie otwiera nowe kierunki rozwoju budownictwa lekkiego, trwałego i efektywnego ekonomicznie. Daje to możliwość wdrażania niekonwencjonalnych rozwiązań konstrukcyjnych, przy zastosowaniu systemów sterowania i zarządzania systemami HVAC (H-heating; V-ventilation; AC-Air Conditioning), telekomunikacyjnymi i informatycznymi, zwiększając przy tym bezpieczeństwo w pełni zintegrowanych, nowoczesnych obiektów infrastruktury budowlanej.

Nadrzędnym celem Centrum ma być otwarcie uczelni na potrzeby przemysłu budowlanego na pograniczu dziedzin. Taka współpraca daje Politechnice Łódzkiej możliwość zwiększenia skali komercjalizacji technologii i rozwój know-how we współpracy z przemysłem.

Dotychczasowe doświadczenia badawcze i eksperckie jednostek zaangażowanych w realizację projektu, w połączeniu z rozbudową infrastruktury laboratoryjnej, staną się gwarancją wysokiej jakości badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz projektów aplikacyjnych ukierunkowanych na wdrożenia w przemyśle budowlanym.

Partnerzy
EFS
RP
Promuje_lodzkie
UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy; Działanie I.1 - Rozwój infrastruktury badań i innowacji; zgodnie z umową o dofinansowanie projektu RPLD.01.01.00-10.-0003/18